Procés d’esmenes i propostes a les ponències

Un cop les ponències han sigut rebudes pels grups queda obert el procés d’esmenes i propostes per part d’aquests a les ponències. La data límit per a l’enviament és el 24 d’octubre, dia a partir del qual no s’acceptaran per tal de poder fer correctament la tasca d’estructurar els debat. 

Per tal de tenir els debats que s’hagin de tenir amb temps i profunditat i no perdre temps en qüestions de forma o d’estil les esmenes que es facin han de ser d’adició, és a dir afegint elements importants que no siguin presents a les ponències i que els grups considerin important que hi siguin. 

La comissió redactora un cop rebudes totes les esmenes i propostes estructurarà el debat de la següent manera: intentant ajuntar aquelles que tot i ser de diferents grups afegeixen el mateix contingut per tal de que s’unifiquin en una sola, clarificant les que siguin de difícil comprensió i rebutjant les que no afegeixen elements substancials al text i/o que vagin a parts de les ponències que s’ha cregut que pel poc pes polític del text i per tal de fer viable el Congrés no eren part subjecta a esmenes. Aquest procés sempre es farà en contacte amb el Grup autor i de mutu acord. 

Les esmenes han d’explicar el contingut general que es vol introduir indicant l’apartat al que va enfocat, la redacció concreta es farà a posterior del Congrés en cas d’aquesta quedi aprovada, així que no cal que les esmenes contingui el redactat literal del que es vol que hi figuri. Les propostes, en canvi, si que han de estar redactades tal com es vol que figurin. 

Cada apartat que està subjecte a esmenes o propostes té el seu formulari amb les coses que hi han de constar:

>> Formulari 1: Ponència Estratègica, subjecte a esmenes d’addició

>> Formulari 2: Subapartat de l’Aposta Estratègica 2-Conflicte Col·lectiu “Quin enemic prioritzem”, subjecte a propostes

>> Formulari 3: Ponència de Mobilitzacions i Campanyes, subjecte a propostes

>> Formulari 4: Apartat de ”Programa detallat” de la Ponència de Programa, subjecte a propostes

>> Formulari 5: Apartat de “Comissions” de la Ponència d’Organització, subjecte a propostes

Les esmenes hauran de ser enviades en format .pdf en un document individual per cada una i el títol haurà d’indicar el grup que l’envia, el document al que fa referència i en cas de que se n’hagi fet més d’una el número.

Per exemple: ”XarxaMaresmeEstratègica2” “PAHCBàgesPrograma1”